Molim pričekajte.....

Hrvatski grb

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Dobrodošli na uslugu

e–Prijava boravišta hrvatskih državljana

Ova usluga omogućuje podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta, prekid boravišta, predaju suglasnosti stanodavca te ispis obrasca suglasnosti.

map

Što možete putem usluge?

Što je potrebno za korištenje usluge?

Da bi ste uspješno koristili našu uslugu potrebno je sljedeće:

  • Posjedovati vjerodajnicu visoke razine
  • Imati jedan od preglednika: Edge, Chrome, Firefox

Prijava boravišta

  • podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta
  • podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta djeteta ako roditelj ima prijavljeno boravište na istoj adresi.

Prekid boravišta

  • prekid prijavljenog boravišta prije isteka razdoblja na koje je prijavljeno

Suglasnost stanodavca

  • elektronička suglasnost stanodavca za prijavu boravišta stanoprimca

Obrazac suglasnosti

  • generiranje obrasca koji stanodavac fizički potpisuje te dostavlja nadležnom tijelu

Česta pitanja

Preduvjet za elektroničku prijavu boravišta djeteta jest da dijete ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i vi te da ste prijavili/podnijeli zahtjev za prijavu boravišta za sebe.
Kako bi mogli podnijeti zahtjev za prijavu boravišta za svoje malodobno dijete potrebno je da odaberete dijete u čije ime želite djelovati.

Postupak promjene subjekta započinjete klikom na strelicu na navigacijskoj traci.

Kliknite na Promjena subjekta.

Prikazuje se popis djece u čije ime možete podnositi zahtjev.

Ukoliko podnosite zahtjev za prijavu boravišta na adresi nekretnine kojoj ste vlasnik/suvlasnik te ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti iz članka 4.stavka 2 i 3 Zakona o prebivalištu, prijava će se provesti odmah po uspješnom upisu zahtjeva.

Ukoliko je stanodavac druga osoba, prijava boravišta će se provesti kada se evidentira suglasnost stanodavca.

Zakona o prebivalištu članak 4. stavka
(2) Boravište se može prijaviti na razdoblje do godinu dana.
(3) Ako osoba u mjestu i na adresi prijavljenog boravišta namjerava boraviti i nakon isteka roka od godine dana, dužna je u roku od 15 dana od isteka toga roka produžiti prijavu boravišta, s time da boravište ne može trajati duže od dvije godine

Redoslijed podnošenja zahtjeva odnosno davanja suglasnosti nije bitan. Ukoliko je suglasnost dana prije podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta, zahtjev za prijavu će se provesti odmah po uspješnom upisu. Ukoliko se prvo podnese zahtjev za prijavu boravišta, isti će se provesti neposredno nakon evidentiranja suglasnosti stanodavca.

Ukoliko stanodavac ne posjeduje vjerodajnicu visoke razine sigurnosti, izborom linije rada Obrazac suglasnosti stanodavca generira se dokument koji je potrebno ispisati, a stanodavac ga vlastoručno potpisuje pred službenikom policijske uprave / postaje ili potpis na dokumentu ovjerava javni bilježnik, a potpisana i ovjerena suglasnost se dostavlja u nadležnu policijsku upravu ili policijsku postaju.

E-mail adrese i telefonske kontakte policijskih uprava i policijskih postaja možete pronaći na linku:


Ako je za adresu stana nadležna policijska uprava, na linku je navedena adresa elektroničke pošte. Ako je nadležna policijska postaja, potrebno je nazvati navedeni broj telefona te ćete dobiti obavijest o adresi elektroničke pošte na koju se može poslati suglasnost.

Suglasnost stanodavca vrijedi samo za jednu prijavu boravišta. Kod ponovne prijave na istu adresu potrebna je nova suglasnost stanodavca.

Dijete prijavom prebivališta slijedi roditelje. Za elektroničku prijavu boravišta djeteta trebate imati prijavljeno boravište na istoj adresi te tada nije potrebna suglasnost stanodavca.

Uslugu e-Prijava boravišta hrvatskih državljana u ime djeteta može koristiti roditelj koji ima prebivalište prijavljeno na istoj adresi kao i dijete.

Ukoliko Vam je potrebno uvjerenje o prijavljenom boravištu, elektronički zapis možete generirati u sklopu usluge e-Usluge MUP-a.

Naišli ste na problem tijekom korištenja usluge?

Prijavite ga putem email adrese
eUsluge.pitanja@mup.hr